Egyházunk

Történelmünk

Hazai

A Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) megalakulása Magyarországon

 Magyarországon a pünkösdi mozgalom előfutárai az I. világháborúból hazatérő hadifoglyok és az Amerikából visszajött emigránsok voltak. Az I. világháborúban foglyul esett magyar katonák közül néhányan Szentlélekkel megáldott hívőkkel találkoztak fogságuk alatt. Így a mórichidai Sipos István is, aki bemerítkezett és Szentlélek-keresztséget nyert hívőként tért haza az orosz hadifogságból 1918-ban. Sipos Istvánnak már a harctéren jó ismerőse volt a kispesti Sebestyén István, aki idehaza az Élő Isten gyülekezetének tagja volt, amíg Mihók Imrével nem találkozott. Attól kezdve – 1926 nyarától – az ő kispesti lakása a pünkösdiek gyülekező helyévé lett. 1919-ben megtért és Szentlélek keresztségben részesült emberként érkezett haza az orosz hadifogságból Horváth János viszneki lakos is.

Az Amerikába kivándorolt magyarok közül többen az amerikai pünkösdi ébredéssel is kapcsolatba kerültek, megtértek, és közülük egyesek már azért jöttek haza, hogy hirdessék a pünkösdi tanítást, a Szentlélek-keresztségről szóló jó hírt. Szalai József és neje a somogy megyei Darány községbe tért vissza 1921-ben, miután az Egyesült Államokban 1919-ben a pünkösdi közösség tagjai lettek. A hazatérő Szalai házaspárt sok rokon és ismerős meglátogatta. Beszélgetésük fő témája a Szentlelket adományozó Isten megtérésre hívó evangéliuma. Ezt mindig többen szerették volna hallani, így alakultak ki a rendszeres összejövetelek Darányban. Az istentiszteleteket nagy lelki megmozdulás és áldás követte. Az első bemerítés alkalmával 26-an részesültek hitvalló keresztségben. 1923-ban Darányban épült fel az első magyarországi pünkösdi imaház. A darányi gyülekezetet később a hazai úttörő pünkösdi prédikátorok szinte kivétel nélkül felkeresték és hosszabb-rövidebb ideig többször is munkálkodtak ott.

A szervezett pünkösdi misszió megindulását Magyarországon Mihók Imre Bakony környéki munkálkodása készítette elő. Mihók Imre bakonycsernyei származású volt, mint kivándorolt magyar, Amerikában ő is kapcsolatba került a pünkösdiekkel. Megtérése után Detroitból jött haza feleségével együtt. 1926 tavaszán érkeztek meg Bakonycsernyére. Rokonaik és a baptista ismerősök körében beszélgettek a Szentlélek-keresztség szükségességéről, annak jeleiről és saját élményeikről. Az első összejöveteli alkalom 1926 húsvétjának második napján volt. Napok alatt elterjedt a környéken a híre Mihók Imre Isten különös erejével megáldott munkálkodásának. 1926-ban mindössze néhány hónapot töltött el Mihók testvér Magyarországon, de ezen rövid idő alatt sok helyen megfordult. Munkálkodásának eredményességét az is bizonyítja, hogy a magyar pünkösdi mozgalom későbbi vezető személyei közül többen az ő rajta keresztül nyert áldás segítségével lettek Isten alkalmas eszközei a pünkösdi üzenet hirdetésére. Az első pünkösdi gyülekezetek életét Isten különös módon megáldotta, egyre jobban gyarapodtak mind létszámban, mind csodálatos élmények megtapasztalásában. Alig történt meg, hogy a gyülekezet imádkozó köréből egy beteg ne egészségesen távozott volna. A pünkösdi hitelvek terjesztését Mihók Imre jelentős irodalmi tevékenységével szolgálta, traktátusai egymásután jelentek meg. Mihók Imréről kapott információ alapján kapcsolódott be a magyar pünkösdi munkába Rároha F. Dávid és felesége. A Rároha házaspár 1927. augusztus 28-án érkezett Amerikából Magyarországra. Rároháék nyomdát vásároltak és öthetente adták ki a magyar pünkösdi mozgalom első lapját az Apostoli Hitet. Gyülekezeteket látogattak és alapítottak, átvették a kispesti gyülekezet vezetését. Fő feladatuk lett a magyarországi pünkösdi gyülekezetek egyházi egységének megteremtése. Az első pünkösdi egyházszervezet neve: Magyarországi Istengyülekezetek.

A felekezet alakuló konferenciája 1928. február 5-9. között zajlott, Kispesten a Villany utca 6. szám alatti központi imateremben. A jegyzőkönyv megállapítása szerint az alapszabályokat összesen nyolc gyülekezet fogadta el (Kispest, Cegléd, Bakonycsernye, Bakonytamási, Darány, Csetény, Öskü és a baranya megyei Somogy) és egy évre szólóan választották meg a tisztségviselőket. A lezajlott választás eredményeképpen Rároha F. Dávid elnök lett. Az 1928-as alakuló konferencia után Rároháék már nem csupán eszmei irányítói, hanem demokratikusan megválasztott elöljárói is a magyar pünkösdi mozgalomnak. Az évente rendezett konferenciákon újabb gyülekezetek csatlakoztak a szövetséghez, így 1929-ben 15, 1930-ban 20, az V. Konferencián 1932-ben, amikor a szövetség nevét „Isten Gyülekezetei Szövetsége Magyarországon”-ra változtatták, már 70 gyülekezetet foglalt magában az egyházi szervezet. 1932-től kezdődően hosszú évekig Siroky István, Tomi József, Fábián József voltak a vezetői a magyarországi pünkösdi mozgalomnak.

Már a harmincas években szociális intézményei voltak a pünkösdi közösségnek, ahol gondoskodtak az idősekről és az árvákról. Ezeket a szocializmus ideje alatt fel kellett „ajánlani” az államnak.

1939. december 2-án adták ki a magyar királyi belügyminiszter 363.500/1939. VII.a. számú rendeletét „A honvédelem érdekeit veszélyeztető szekták működésének megszüntetése” tárgyában. Több más kisegyházzal együtt a pünkösdi gyülekezetek istentiszteleteit is betiltották. Ettől kezdve a II. világháború végéig az Evangélikus, a Baptista és a Metodista Egyházak védelme alatt működtek a pünkösdi gyülekezetek. Ennek az időszaknak a következményeként a háború után több felekezetben működtek tovább a pünkösdi gyülekezetek (Evangéliumi Pünkösdi Egyház, Evangéliumi Keresztyén Gyülekezetek, Őskeresztény Felekezet). 1962-ben az Evangéliumi Pünkösdi Egyház és az Evangéliumi Keresztyének nevű pünkösdi felekezetek egyesüléséből jött létre az Evangéliumi Pünkösdi Közösség. Az Őskeresztyén Felekezet önálló egyházként működött tovább.

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 1967-től a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetében képezte lelkészeit, illetve 1991-től az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskoláján. Napjainkban Pünkösdi Teológiai Főiskola néven, akkreditált felsőfokú intézményként működik ez az iskola. 1985 nyarától Dunaharasztiban, később pedig Budapesten a Cserkesz utcában is rehabilitációs intézetet működtet a pünkösdi egyház. Kadarkúton 1987. október 31-én nyitotta meg a közösség szeretetotthonát idősek gondozására. A rendszerváltozás adta lehetőséget felhasználva az elsők között nyitottak általános iskolákat az Evangéliumi Pünkösdi Közösség gyülekezetei. 1995-ben megalakul az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége, amelynek alapító tagjai a pünkösdiek. Az egyház nevet változtatva 2011-től Magyar Pünkösdi Egyház néven folytatja tevékenységét. A Magyar Pünkösdi Egyház a Parlament által elismert bevett egyház. A 2011-es népszámlálás adatai szerint azon kevés egyházak közé tartozik, amely tagjainak létszáma tíz év alatt nem csökkent, sőt 15%-al nőtt. Jellemző még az egyház gyülekezeteire, hogy istentiszteleteiken sok fiatal is jelen van és aktívan részt vesz az egyházi szolgálatokban.

A Magyar Pünkösdi Egyház napjainkban több egyházi fenntartású iskolát működtet országszerte, intézményein keresztül 20.000 ember napi szociális ellátásban részesül. Afrikában iskolát épített, kórházak, lepratelepek és árvák otthonai több mint ezer lakójának élelmiszer és gyógyszer ellátását biztosítja a magyarországi pünkösdi külmisszió. Itthon a romák között szolgáló egyházak között az egyik legaktívabb munkát a pünkösdi egyház végzi Országos Cigánymissziója révén erős ökumenikus együttműködéssel. Az egyház a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának is tagja, kifejezve ezzel ökumenikus elkötelezettségét, hiszen Jézus azért imádkozott, hogy az övéi egyek legyenek.

 

Nemzetközi

A Magyar Pünkösdi Egyház a – világméretben mintegy 500 millió tagot számláló – pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz tartozik. Teológiailag a metodizmus és a XIX. századi ébredési-szentségi mozgalmak hatása voltak a legjelentősebbek a pünkösdi mozgalom kialakulásában. 1900-ban az Egyesült Államokban egy fiatal metodista lelkész, Charles F. Parham különös figyelemmel olvasta az Apostolok Cselekedeteit és a páli leveleket. Amikor összehasonlította saját szolgálatát az apostolokéval, megdöbbenten kérdezte önmagától: „Hol vannak a csodák, a gyógyítások?” Megállapította, hogy az őskeresztények életének valami titka volt, amit sem ő, sem egyháza nem ismer. E titok felkutatására bibliaiskolát nyitott önként jelentkezők számára a Kansas állambeli Topekában. Parham ismerte az ébredési mozgalmak második áldását, a „megszentelődést”, melynek lényege mindig a Szentlélekkel való találkozás volt. Éppen ezért e találkozás központi eseménye, a Szentlélek-keresztség félreérthetetlen bizonyítéka után kutatott. A hallgatók az Apostolok Cselekedeteit tanulmányozták, és egymástól függetlenül felismerték, hogy a Szentlélek-keresztség keresett bizonyítéka a nyelveken szólás. Felfedezték, hogy a Szentlélekkel való beteljesedés öt bibliai esetének leírása közül hárommal közvetlenül, kettőnél pedig közvetve bizonyítható. Elhatározták, hogy másnap reggeltől estig imádkozni fognak a Lélek kiáradásáért. A következő napon így cselekedtek, és este egy Agnes N. Ozman nevű lány arra kérte Parhamet, hogy kézrátétellel imádkozzon érte. Parham engedett a kérésnek, és a lány elkezdett folyékonyan beszélni nyelveken, amit nem értettek. Ez 1900 szilveszterének estéjén történt. Néhány napon belül többen nyertek Szentlélek-keresztséget.

Parham tanítványa W. J. Seymour, színes bőrű lelkész, Los Angelesben a Szentlélek kitöltetéséről beszélt egy kis templomban, s szolgálata után egy asszony saját házába hívta meg prédikálni. Itt három nap múlva, 1906. április 9-én a hallgatók az igehirdetés alatt megteltek Szentlélekkel, nyelveken imádkoztak és énekeltek. Hamarosan egy épületet vásároltak istentiszteleti alkalmaik megtartására. Az Azusa Street 312. szám alatti épület lett a pünkösdi mozgalom leghíresebb helye. Az ébredés több mint három éve alatt nagyon sokan részesedtek itt a Szentlélek kiáradásának kegyelmében. Amerikán kívül, egymástól függetlenül, több más helyen is fellángolt a pünkösdi tűz a világon. Átélték a Szentlélek általi megújulást az örmény presbiteriánus egyházban és Indiában is. Chilében a metodista egyházon belül indult pünkösdi ébredés W. C. Hoever lelkész közreműködésével. Európában, a skandináv országokban erőteljes pünkösdi mozgalom indult, amely hatással volt a kontinens nyugati részére is.

A XX. század hatvanas éveiben pünkösdi megújulás indult a katolikus, a presbiteriánus, az anglikán és az evangélikus egyházakban is. Ezekkel a megújulási csoportokkal jó kapcsolatot ápoltak a pünkösdi felekezetek. Ezek a kapcsolatok jó alapjai lettek a pünkösdiek ökumenikus együttmunkálkodásának más keresztény egyházakkal. A század utolsó évtizedeiben elindult egy újabb karizmatikus ébredés, amely független a népegyházi megújulástól, de a pünkösdi felekezetektől is. Az új évezredben egyre erősebb az igény és a készség az együttműködésre a Szentlélek megújító munkáját képviselő népegyházi, pünkösdi és karizmatikus közösségek között.

 

A Tárház magazin pünkösdi mozgalmat bemutató száma ide kattintva olvasható.

  

Tanulmányok

Az alábbi linkre kattintva a Pünkösdi Teológiai Főiskola pünkösdi történelemmel foglalkozó tematikus oldalára léphet, ahol kutatói jogosultsággal további forrásokhoz is hozzájuthat.

Pünkösdi történelem

 

 

Dokumentumok

Alapszabály

Az alapszabály megtekintéséhez be kell jelentkezni! Bejelentkezve kattints a következő linkre >>

Hitvallás

A Magyar Pünkösdi Egyház

BEVEZETÉS

„Hittem, azért szóltam” - vallja a zsoltáros. „Hiszünk mi is, és azért szólunk!” - ezúttal írott, okmányszerű formában.
Közösségünk létrejöttének, fennmaradásának, növekedésének kulcsa a tevőleges hitvallás, bizonyságtétel. Ebben az értelemben a magyarországi pünkösdi mozgalomnak a kezdetektől fogva volt hitvallása, akkor is, ha ezt formálisan, tételesen nem fogalmazta meg. Mindemellett különbséget kell tennünk az általános értelemben vett bizonyságtétel és az okmányszerűen megfogalmazott hitvallás között. Keresztény bizonyságŹtételünk, tanúságtételünk lényege, hogy elmondjuk, amit Jézussal átéltünk, tapasztaltunk. Ez utóbbi - bár Jézus tetteiről szól -, a bizonyságtevő szubjektív tapasztalata. Nem biztos, hogy teológiailag, dogmatikailag értelmezve teljes, helyesen megfogalmazott, ám mindenképpen összhangban kell lennie a Szentírással. Az okmányszerűen megfogalmazott hitvallás ettől eltérően az egyház, közösség közös hitének tartalmát foglalja össze nem szubjektív, hanem általános érvényű, teológiailag adekvát (a lényeget pontosan tükröző) módon, lehetőleg úgy, hogy a félreértések elkerülhetőek legyenek. Ilyen megfogalmazásra törekedtünk e hitvallás elkészítése során.
Hitvallásunk tehát deklarálja hitünk lényegét, tartalmát. Helyes önismeretre, önértékelésre segít bennünket a közösségen belül, s egyben mások, a kívülállók számára is nyilvánvalóvá teszi, mit várhatnak tőlünk hitünk alapján.

Mi a haszna ennek a hitvallásnak? A fentiekkel együtt haszna az, hogy

 • megmutatja: a keresztény egyházak közösségébe tartozunk;
 • megvilágítja, mi az, ami összeköt minket a saját közösségünkben egymással és az egyházak családjában másokkal;
 • megmutatja hitünk sajátos vonásait, azaz, hogy mely jegyekben különbözünk más egyházaktól;
 • erősíti identitásunkat (önazonosság-tudatunkat): megvilágítja, kik vagyunk, és miért tartozunk össze, miért vagyunk pünkösdiek;
 • irányt szab biblia-értelmezésünknek, hitünk gyakorlásának (regula fidei); elhatárol és véd a - kívülről és belülről jövő - tévtanításoktól;
 • segít, hogy egyformán emlékezzünk arra, amire eljutottunk; ösztökél, hogy amire eljutottunk, aszerint is járjunk (Fil 3,16);
 • összegzi azt, amit elődeink az Írásból megértettek, ami számukra abból kikristályosodott hitharcuk során - és amit mi, utódok is vállalunk, vallunk;
 • segít megválaszolni a hitünkkel, meggyőződésünkkel kapcsolatos kérdéseket önmagunk számára és mindazoknak, akik hitünk iránt érdeklődnek

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség hitbeli tekintetben az egyházak nagy családjának protestáns ágához tartozik. Vallja az Apostoli hitvallást, valamint a Nicea-konstantinápolyihitvallást.

Jelen hitvallás kidolgozásakor figyelembe vettük a magyarországi pünkösdi mozgalom története során eddig készült és általunk ismert hitvallási dokumentumokat:

 1. Az Evangéliumi Keresztyén Gyülekezetek hitelvei és tantételei (összeállította: Ladó József, Budapest, 1949, 8 o.). (Aláírták: Deák József, Fábián József, Fleisch János, Hidvégi Gergely, Kalincsák Mihály, K. Szűcs József, Kurgyis János, Ladó József, Siroky István.)
 2. Az Evangéliumi Keresztyén Gyülekezetek hitelvei (in Gyülekezeti hitelvek, kézirat, Budapest, 1955, 45 o.).
 3. Evangéliumi Keresztyének - Pünkösdiek - hitelvei (összeállította: Fábián József, kézirat, Budapest, 1969-70, 109 o.).
 4. Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség hitvallása (összeállította: Fábián Attila, in A Magyarországi Szabad­egy­házak Tanácsához tartozó tagegyházak hitvallásai és szervezeti szabályzatai, a Szabadegyházak Tanácsa Lelkész­képző Szemináriumának tanulmányi füzetei - az egyház és társadalom köréből II., kézirat, Budapest, 1981, 38-47. o., szerk.: Szakács József).

 

Pataky Albert
elnök

 A letölthető hitvallás pdf legújabb változata is >>  A letöltéshez regisztráció szükséges!

SzMSz

Az SZMSZ megtekintéséhez be kell jelentkezni! Bejelentkezve kattints a következő linkre >>

Címtár

Gyülekezeteink

A Magyar Pünkösdi Egyház gyülekezetei

Az MPE jogi személy, az Igazságügyi Minisztérium által 00016/2012. sorszám alatt bejegyzett Parlament által elismert  és bevett egyház. Képviselője az MPE elnöke. A Közösségen belül külön jogi személyiséggel (önálló vagyonnal és költségvetéssel) rendelkezik még az MPE Szeretetotthona, Bibliai Főiskolája valamint néhány gyülekezete. A Közösség alapvető szervezeti egységei: a gyülekezetek, a misszióállomások, a körzetek és az intézmények. A gyülekezetek élén a presbiterekből és diakónusokból álló vezetőség valamint a lelkipásztor áll, akiket a tagság maga választ meg. A gyülekezetek vezetősége egyben a hozzájuk tartozó misszióállomások vezető szerve is. A körzetek vezetőségét az azt alkotó gyülekezetek vezetősége és a misszióállomások vezetői választják meg. A Közösség legfelsőbb döntéshozó illetve jóváhagyó szerve az Országos Közgyűlés.

Az alábbi táblázat segítségével könnyen megtalálhatod Magyarországon a pünkösdi gyülekezeteket.

 

GYÜLEKEZET ISTENTISZTELET HELYE IDŐPONTJA
Agapé Pünkösdi Gyülekezet 1146 Budapest Thököly út 46/b. vasárnap 9:30 - 11:20
Dávid Sátora - Budapest Gyülekezet, MPE 1143 Budapest Gizella út 37. vasárnap 10:00 - 12:30
Élet Fája Pünkösdi Gyülekezet 5630 Békés Drága u. 25. vasárnap 9:30 - 11:30
Inotai Pünkösdi Gyülekezet 8103 Inota Damjanich u. 4. vasárnap 9:00 - 11:00
Kármel Pünkösdi Gyülekezet 2119 Pécel Pesti út 54. vasárnap 9:00 - 12:00
Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezet 6200 Kiskőrös Szent István u. 25. vasárnap 9:30 - 11:30
MPE Bajai Gyülekezete 6500 Baja Damjanich u. 31 vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Bakonycsernyei Gyülekezete 8056 Bakonycsernye Rákóczi u. 130. vasárnap 09:45 - 11:30
MPE Bánhorváti Gyülekezete 3642 Bánhorváti Rákóczi u. 33. vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Békéscsabai Teljes Evangéliumi Gyülekezete 5600 Békéscsaba Berényi út 25. szombat és vasárnap 17:00 - 20:00
MPE Berhidai Gyülekezete 8181 Berhida Boronkai u. 8. vasárnap 9:30 - 12:00
MPE Budapest Szent Lélek Gyülekezete 1104 Budapest Száraz u. 36. vasárnap 15:00 - 18:00
MPE Budapest Új Élet Gyülekezete 1094 Budapest Toronyház u. 3/b. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Budapest Fáklya Gyülekezet   vasárnap 16:00 - 19:00
MPE Ceglédi Gyülekezete 2700 Cegléd Dózsa Gy. U. 15. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Ceglédi Házicsoportja 2700 Cegléd Nyereg u. 3.  
MPE Csetényi Gyülekezete 8417 Csetény Petőfi Sándor u. 57 vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Debrecen Belvárosi Gyülekezete 4024 Debrecen Vígkedvű Mihály u. 47. vasárnap 09:30 - 12:00
MPE Debrecen Élet Gyülekezet 4032 Debrecen Ötvenhatosok tere 6/a. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Debrecen Kurucz utcai Gyülekezete 4033 Debrecen Kurucz u. 103. vasárnap 9:00 - 11:00
MPE Dédestapolcsányi Gyülekezete 3643 Dédestapolcsány Bem u. 1. vasárnap 15:00 - 17:00
MPE Devecseri Gyülekezete 8460 Devecser Művelődési ház, Jókai u. 3. szombat 15:00 - 17:00
MPE Dudari Gyülekezete 8416 Dudar Telekitó u. 1. vasárnap 9:30 - 12:00
MPE Eleki Gyülekezete 5742 Elek Kétegyházi u. 68. vasárnap 9:00 - 12:00
MPE Első Szeretet Gyülekezete 5641 Kétegyháza Úttörő u. 95. vasárnap 10:30 - 12:30
MPE Ercsi Házicsoportja Ercsi Kultúrház szerda 16:00 - 18:00
MPE Érd Új Élet Gyülekezete 2030 Érd Kultúrház vasárnap 18:00 - 20:00
MPE Fáklya Gyülekezet 1089 Budapest Orczy u. 45. szombat 16:00 - 19:00
MPE Gerjeni Gyülekezete 7134 Gerjen Duna sor 13. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Gyömrői Gyülekezete 2230 Gyömrő Bercsényi u. 55. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Gyulafirátóti Gyülekezete 8412 Gyulafirátót Hajmáskéri u. 13/a vasárnap 14:30 - 15:30
MPE Hajdúhadházi Gyülekezete 4242 Hajdúhadház Nagyág u. 5. vasárnap 10:00 - 12:00 és 16:00 - 18:00
MPE Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete 4251 Hajdúsámson Toldi u. 26. vasárnap 09:45 - 12:00
MPE Immanuel Földesi Gyülekezete 4177 Földes Zoltai u. 1. vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Isaszegi Gyülekezete 2117 Isaszeg Bercsényi u. 14/a vasárnap 9:00 - 11:30
MPE Jánkmajtisi Gyülekezete 4741 Jánkmajtis Arany János u. 7/a vasárnap 17:00 - 19:00
MPE Kadarkúti Gyülekezete 7439 Bodrog Kossuth L. u. 155 vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Kalocsai Gyülekezete 6300 Kalocsa Béke u. 17. vasárnap 9:30 - 12:00
MPE Keceli Gyülekezete 6237 Kecel Erdő u. 1. vasárnap 9:00
MPE Kecskeméti Gyülekezete 6000 Kecskemét Klapka u. 9-11. I/113. vasárnap 9:30 - 11:30
MPE Késői Eső Gyülekezete 2030 Érd Kálmán u. 18. vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Kiskunlacházi Gyülekezete 2340 Kiskunlacháza Kultúrház szombat 18:00 - 20:00
MPE Kistelek Csengele 1. Gyülekezete 6760 Kistelek Tóalj u. 11. vasárnap 15:00 - 17:00
MPE Kistelek Csengele 2. Gyülekezete 6760 Kistelek Kossuth u. 18 vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Kiszombori Gyülekezete 6775 Kiszombor Petőfi u. 7. vasárnap 9:00 - 11:00
MPE Kókai Gyülekezete 2243 Kóka Virág u. 3. vasárnap 9:30 - 11:30
MPE Komlói Gyülekezete 7300 Komló Zrínyi tér 3. vasárnap 9:00 - 11:00
MPE Kunágotai Gyülekezete 5746 Kunágota Petőfi u. 74. vasárnap 13:30 - 16:00
MPE Kunszentmiklós Kikötő Gyülekezet 6090 Kunszentmiklós Nap u. 8. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Kunszentmiklósi Gyülekezete 6090 Kunszentmiklós Mészöly Pál u. 2. vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Magyardombegyházi Gyülekezete 5838 Magyardombegyház Petőfi u. 46. vasárnap 9.30 - 11.30
MPE Makói Gyülekezete 6900 Makó Eötvös u. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Méhkeréki Gyülekezete 5726 Méhkerék Ady E. u. 4. vasárnap 9:00 - 11:00
MPE Mezőberény Betfagé Gyülekezete 5650 Mezőberény Luther u. 8/a. vasárnap 15:00 - 17:00
MPE Mezőcsokonyai Gyülekezete 7434 Mezőcsokonya Hősök tere 4. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Mindenki Temploma Gyülekezete 1105 Budapest Cserkesz u. 7-9. szerda 18:00 - 19:00
MPE Miskolci Gyülekezete 3529 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 39. vasárnap 10:00 12:30
MPE Mórichidai Gyülekezete 9131 Mórichida Hegy u. 16. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Nádudvari Gyülekezete 4181 Mádudvar Puskin u. 44. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Nagyhalászi Gyülekezete 4485 Nagyhalász Rákóczi u. 59. vasárnap 15:00 - 17:00
MPE Nagykőrösi Új Élet Gyülekezet 2750 Nagykőrös Jókai u. 9. szombat 16:00 - 20:00
MPE Nekézsenyi Gyülekezete 3646 Nekézseny Arany J. út 17. vasárnap 17:00 - 18:30
MPE Orosházi Házicsoportja 5900 Orosháza Gizella u. 33. vasárnap 09:30 - 11:30
MPE Ózdi Gyülekezete 3600 Ózd Bartók Béla út 17. vasárnap 10:00 - 11:00 és 16:00 - 18:00
MPE Örkény Új Élet Gyülekezete 2377 Örkény Bartók Béla u. 22. szombat 15:00 - 18:00
MPE Ösküi Gyülekezete 8191 Öskü Fő u. 17. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Paksi Misszióállomása 7030 Paks Arany János u. 37. vasárnap 17:00 - 20:00
MPE Parasznyai Gyülekezete 3777 Parasznya Rákóczi út 51. vasárnap 15:00 - 17:00
MPE Petneházi Gyülekezete 4542 Petneháza Petőfi S. út 42. vasárnap 9:45 - 12:00
MPE Pilisi Gyülekezete 2721 Pilis Malom u. 16. vasárnap 10:45 - 12:00
MPE Rédei Gyülekezete 2886 Réde Kossuth Lajos u. 1/b. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Reménység Gyülekezete 7627 Pécs Derűs u. 8. vasárnap 10:00 - 11:30 és 16:30 - 18.00
MPE Ruzsai Gyülekezete 6786 Ruzsa Kodály Zoltán u. 13. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Sarkadi Gyülekezete 5720 Sarkad Tokai u. 5. vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Siófok 2. Gyülekezete 8600 Siófok Fő 19. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Sion Mohácsi Gyülekezete 7700 Mohács Széchenyi tér 17. hétfő 18:00 - 20:00
MPE Sion Pécsi Gyülekezete 7627 Pécs Szántó L. u. 7. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Sion Szekszárd - Öcsény Gyülekezete 7143 Öcsény Rákóczi u. 19. szerda 18:00 - 20:00
MPE Soltvadkerti Gyülekezete 6223 Soltvadkert Gorkij u. 3. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Soproni Gyülekezete 9400 Sopron Magyar u. 20. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Sülysápi Gyülekezete 2241 Sülysáp Vasút u. 64. vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Székesfehérvári Gyülekezete 8000 Székesfehérvár Tompa Mihály u. 50. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Szekszárdi Házicsoportja 7100 Szekszárd Kulturház szerda 17:00 - 18:00
MPE Szigetszentmiklósi Gyülekezete 2310 Szigetszentmiklós Szilágyi u. 28/b. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Tamási Gyülekezete 7090 Tamási Batthyány u. 1. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Tápiósági Gyülekezete 2253 Tápióság Forgács I. u. 36. vasárnap 10:00 - 11:30 és 14:00 - 15:30
MPE Tápiószentmártoni Gyülekezete 2711 Tápiószentmárton Munkácsi Mihály u. 13. vasárnap 10:00 - 11:30 és 16:00 - 17:30
MPE Tatabányai Gyülekezete 2800 Tatabánya Kossuth L. u. 34. vasárnap 16:00 - 18:00
MPE Tiszakanyári Gyülekezete 4493 Tiszakanyár Kossuth u. 59 vasárnap 18:00 - 20:00
MPE Új Szövetség Gyülekezete 2365 Inárcs Bajcsy Zsilinszki u. 68. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Újkenézi Gyülekezete 4635 Újkenéz Kossuth u. 40. vasárnap 10:00 - 12:00
MPE Újkígyósi Új Élet gyülekezete 5661 Újkígyós Arany J. u. 17. szombat 15:00 - 18:00
MPE Váci házicsoportja 2600 Vác Kultúrház péntek 17:00 - 19:00
MPE Várpalota - Sálem Gyülekezete 8100 Várpalota Hársfa u. 40. vasárnap 10:00 - 12:30
MPE Várpalotai Gyülekezete 8100 Várpalota Kossuth Lajos u. 67. vasárnap 10:00 - 11:30
MPE Vései Gyülekezete 8721 Vése Szabadság u. 29. vasárnap 14:00 - 19:30
MPE Zalaegerszegi Gyülekezete 8900 Zalaegerszeg Gönczi Ferenc utca 10. vasárnap 10:00 - 12:30
MPE Zirc - Bérea Gyülekezete 8420 Zirc, Kossuth U. 25. vasárnap 9:30 - 11:30
Paksi Pünkösdi Gyülekezet 7030 Paks Kereszt u. 28. vasárnap 9:30-11:30
Szegedi Sion Pünkösdi Gyülekezet 6722 Szeged Gogol u. 7. vasárnap 10:00-12:00
Riverside Church Budapest 1113 Budapest Karolina út 17/a vasárnap 10:30-12:30

 

Pentefone

PentefoneA Pentefone-os flotta célja olyan kommunikációs csatorna létrehozása volt, amely árban és szolgáltatásban minden eddiginél kedvezőbb lehetőségeket foglal magában. Az ingyen telefonálás célja az, hogy a fontos dolgokat mielőbb kommunikálni lehessen egymással.

Az Pentefone-os lista megtekintéséhez be kell jelentkezni! Bejelentkezve kattints a következő linkre >> Ha valamilyen oknál fogva bejelentkezve nem látod a listát, kérlek írj az atis/kukac/punkosdi.hu e-mail címre és írd meg milyen felhasználónéven regisztráltál és melyik gyülekezetnek vagy a rendszeres tagja.